Genel Kurul Toplantısına Davet

 

Ticaret Sicil No: 45122

 

 Ticaret Unvanı

Koyunoğlu Madencilik Turizm İnşaat

Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi: Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. Oğuz Ayhan Apt.Kat:3 Daire:5         

                                                                                                              Seyhan/ADANA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/04/2013 tarihli almış olduğu karara istinaden; 15/06/2013 tarihinde, saat: 10.00 'da, Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. Oğuz Ayhan Apt.Kat:3 Daire:5 Seyhan / ADANA  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012 yılı  olağan mali ve idari genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

                                                                                                                           Selçuk ÜNAL

 

GÜNDEM:

1-    Yoklama, açılış ve saygı duruşu,  

2-     Toplantı başkanı ve heyetinin seçimi,

3-     Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin divan heyetine verilmesi,

4-     2012 yılı yönetim faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider tahakkuklarının okunması, müzakeresi, reddi ya da kabulü hakkında karar alınması ve bunların ibrası,

5-    Yönetim kurulunun ibrası,

6-    Yeni yönetim kurulunun seçilmesi

7-    6102 sayılı yeni T.T.K. nın 395 ve 396 maddelerinde yazılı izinlerin yönetim kurulu üyelerine verilmesi,

8-    Şirket ana sözleşmesinin gerekli maddelerinin 6102 sayılı yeni T.T.K. ya uyarlanması,

9-    Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında ki iç yönergenin oylanması,

10- Dilek ve temenniler,

11- Kapanış.

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ......................................................................................... Anonim Şirketi'nin ....../....../......... tarihinde saat:....:....'da ............................................................... adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

Facebookta Paylaş